LOVE MEDLEY Lyrics

LOVE MEDLEY
Never failed me yet
Never failed me yet
Jesus love never failed me yet
There is one thing I know wherever I go
Jesus love, never failed me yet

Eh, ohurum na nya
Ihe mere o jiri hum na nya
Ngbem na ma gi
Isi ońu mu bu
No hurum na nya

Oh, how He loves me
Oh, how He loves me
I know not why, I only cry
Oh, how He loves me

Olufe okan mi
(Lover of my soul)
Ma korin, ma gbe o ga
(I’ll sing and lift You up)
Olufe okan mi
(Lover of my soul)

Ma korin, ma gbe o ga
(I’ll sing and lift You up)
Ore bi Jesu, kosi laiye yi(There is no friend like Jesus)
Jesu nikan lore otito
(Jesus is the only faithful friend)
Ore aiye yi, le kan wa si le
(Other friends may forsake me)
Sugbon Jesu ko je gbagbe mi
(But Jesus never forgets me)
Ah ko je gbagbe mi
(He never forgets me)
Ore otito
(Faithful friend)
Ah ko je gbagbe mi
(He never forgets me)
Halleluyah
Sugbon Jesu ko je gbagbe mi
(But Jesus never forgets me)
Anyi na ja gi nma
(We praise You)
Nihi na imaranma
(For You are good)
Ihunanya gi, na obioma gi juru anya
(Your love and goodness is overwhelming)

You never change)
Odigionye di ka gi
(There is no one like You)
Ibu Alpha na Omega
(You are the beginning and the end)
Anyi nile na ja ginma
(We praise You)
Ohurum nanya eh
(Oh He loves me)
Onye nwe anyi ekpu we lam okpu eze
(The Lord has crowned me with honor)
Nihi na ohurum nanya
(Because He loves me)

Share:

Leave a Reply